Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Thánh Ca: Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Tựa đề: Hiến Cả Thảy Cho Ngài
Nguyên tác: I Surrender All
Lời: Winfield S. Weeden
Nhạc: Judson W. VanDeVenter
Audio credit: Đèn Linh Ministry

I Surrender All

1. All to Jesus I surrender;
All to Him I freely give;
I will ever love and trust Him,
In His presence daily live.

Refrain:
I surrender all,
I surrender all;
All to Thee, my blessed Savior,
I surrender all.

2. All to Jesus I surrender;
Humbly at His feet I bow,
Worldly pleasures all forsaken;
Take me, Jesus, take me now.

3. All to Jesus I surrender;
Make me, Savior, wholly Thine;
Let me feel the Holy Spirit,
Truly know that Thou art mine.

4. All to Jesus I surrender;
Lord, I give myself to Thee;
Fill me with Thy love and power;
Let Thy blessing fall on me.

5. All to Jesus I surrender;
Now I feel the sacred flame.
Oh, the joy of full salvation!
Glory, glory, to His Name!

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

1. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi tình nguyện hiến chính thân thể này
Luôn yêu mến, trông mong nơi Chúa thôi,
Hằng ngày sống dưới ân điển Ngài.

Điệp Khúc:
Hiến cả thảy cho Ngài,
Hiến cả thảy cho Ngài
Lạy Giê-xu, tôi hiến cả thảy đây,
Hiến cả thảy cho Ngài.

2. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi nguyện quì tốn khiêm luôn trước Ngài
Coi vui thú thế gian rơm rác thôi,
Nguyền được Chúa tiếp tôi phút này.

3. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi được thuộc ở trong tay Chúa hoài
Xin ban Thánh Linh luôn luôn sáng soi,
Hầu được rõ, tôi nay có Ngài.

4. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi lòng nhận biết lửa thiêng cháy hoài
Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui,
Đời đời hiển vinh danh thánh Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

383


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top