Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?

Thánh Ca: Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?

 

Tựa đề: Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?
Nguyên tác: Stephen of Mar Saba (Ju­dea), 8th Cen­tu­ry (Κόπον τε καὶ κάματον)
Tựa đề tiếng Anh: Art Thou Weary

Lời Anh: John Mason Neale, 1862
Nhạc: Henry Baker, 1868
Tài Liệu:
-Hymns for the East­ern Church, 1862
-Hymns An­cient and Mo­dern, 1868
-Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 285

Art Thou Weary

1. Art thou weary, art thou languid,
Art thou sore distressed?
“Come to Me,” saith One, “and coming,
Be at rest.”

2. Hath He marks to lead me to Him,
If He be my Guide?
In His feet and hands are wound prints
And His side.

3. Hath He diadem, as monarch,
That His brow adorns?
Yes, a crown in very surety,
But of thorns.

4. If I find Him, if I follow,
What His guerdon here?
Many a sorrow, many a labor,
Many a tear.

5. If I still hold closely to Him,
What hath He at last?
Sorrow vanquished, labor ended,
Jordan passed.

6. If I ask Him to receive me,
Will He say me nay?
Not till earth and not till Heaven
Pass away.

7. Finding, following, keeping, struggling,
Is He sure to bless?
Saints, apostles, prophets, martyrs,
Answer, Yes!

Ngươi Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng

1. Ngươi đang hao mòn, lo lắng, khóc la
Mê man, suy nhược chăng?
Này, nghe Christ truyền : “Ai đến với Ta

không băn khoăn.”

2. Xưa Christ lưu lại ta dấu tích chi
Hôm nay đưa đường không?
Kìa, nhìn chơn và tay có vết ghi
luôn nơi hông.

3. Trông lên sơn đình Christ có điểm trang
Long lanh vương miện không?
Ừ, thật vương miện, nhưng khác thế gian,
duy gai chông.

4. Tôi chăm theo Ngài vâng giữ phép khuôn
Chúa thưởng chi hiện nay?
Này, “lụy chan buồn lo, đau đớn luôn
quanh đêm ngày.”

5. Như tôi đang cầm tay Chúa chắc đây
Chung qui được gì anh?
Hoạn nạn chung tận, lao khổ dứt ngay,
qua Giô-đanh.

6. Khi tôi kêu cầu xin Chúa rước tôi
Chúa há không nhận sao?
Dầu trời qua Ngài không thể chối tôi,
không khi nào.

7. Nay tôi theo tìm, canh gác, đấu tranh
Christ ban ơn gì không?
Tuận đạo, thánh đồ, tiên tri ứng thanh:
“Ơn vô song!”

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

285


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

 

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top