Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguyện Theo Ý Cha

Thánh Ca: Nguyện Theo Ý Cha


Tựa đề: Nguyện Theo Ý Cha
Nguyên tác: Have Thine Own Way, Lord!
Lời: Adelaide A. Pollard
Nhạc: George C. Stebbins
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 237

Have Thine Own Way, Lord!
1. Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Thou art the Potter, I am the clay.
Mold me and make me after Thy will,
While I am waiting, yielded and still.
2. Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Search me and try me, Master, today!
Whiter than snow, Lord, wash me just now,
As in Thy presence humbly I bow.
3. Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Wounded and weary, help me, I pray!
Power, all power, surely is Thine!
Touch me and heal me, Savior divine.
4. Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Hold o’er my being absolute sway!
Fill with Thy Spirit ’till all shall see
Christ only, always, living in me.

Nguyện Theo Ý Cha
1. Tôi nguyện theo ý Cha
Vâng Ngài không thôi
Cha là thợ gốm thiêng
Đất sét là tôi
Tôi nguyện theo ý Cha
Xin Ngài nung đúc
Tôi chỉ biết yên lặng
Đợi chờ vâng phục.
2. Tôi nguyện theo ý Cha
Vâng Ngài không thôi
Xin Ngài tra xét tôi
Thử tôi, luyện tôi
Tâm này xin tẩy thanh
Thanh bạch hơn tuyết
Tôi cúi dưới chơn Ngài
Khiêm nhượng chân thiệt.
3. Tôi nguyện theo ý Cha
Vâng Ngài không thôi
Đang bị thương mỏi mê
Khẩn Cha dìu tôi
Bao quyền năng dưới trên
Quy về Cha thánh
Xin hãy đưa tay rờ
Tôi được yên lành.
4. Tôi nguyện theo ý Cha
Vâng Ngài không thôi
Xin Ngài cai quản luôn
Cả thân hồn tôi
Ban đầy ơn Thánh Linh
Thế nhân được thấy
Duy Chúa Giê-xu Christ
Cai trị tâm này.
[/one_half]

Theo Ý Cha – Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ
1. Con nguyện theo ý Cha
Vâng phục luôn luôn
Cha là Thợ gốm thiêng
Đất sét là con.
Con nguyện theo ý Cha
Xin Ngài nung đúc
Con chỉ biết yên lặng
Đợi chờ vâng phục.
2. Con nguyện theo ý Cha
Vâng phục luôn luôn
Xin Ngài tra xét con
Thử con, rèn con.
Tâm này xin tẩy thanh
Tinh sạch hơn tuyết
Con cúi dưới chân Ngài
Khiêm nhường chân thật.
3. Con nguyện theo ý Cha
Vâng phục luôn luôn
Đương bị thương mỏi mê
Khẩn Cha dìu con.
Bao quyền năng dưới trên
Qui về Cha thánh
Xin hãy đưa tay rờ
Con được yên lành.
4. Con nguyện theo ý Cha
Vâng phục luôn luôn
Xin Ngài cai quản con
Cả thân, hồn con
Ban đầy ơn Thánh Linh
Cho người ta thấy
Duy Cứu Chúa Jê-sus
Cai trị tâm này.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

237


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top