Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tuyết Kia Khôn So

Thánh Ca: Tuyết Kia Khôn So

Tựa đề: Tuyết Kia Khôn So
Nguyên tác: White Than Snow
Lời: James Nicholson, 1872
Nhạc: William G. Fischer, 1872
Tài Liệu: Joy­ful Songs No. 4 (Phil­a­del­phia, Penn­syl­van­ia: Meth­o­dist Epis­co­pal Book Room, 1872).
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 228

 

White Than Snow

1. Lord Jesus, I long
to be perfectly whole;
I want Thee forever
to live in my soul.
Break down every idol,
cast out every foe;
Now wash me, and
I shall be whiter than snow.

Refrain

Whiter than snow,
Yes, whiter than snow.
Now wash me, and
I shall be whiter than snow.

2. Lord Jesus!
Let nothing unholy remain,
Apply Thine own blood
and extract ev’ry stain;
To get this blest cleansing,
I all things forego—
Now wash me, and
I shall be whiter than snow.

3. Lord Jesus, look down
from Thy throne in the skies,
And help me to make
a complete sacrifice.
I give up myself,
and whatever I know,
Now wash me, and
I shall be whiter than snow.

4. Lord Jesus, for this
I most humbly entreat,
I wait, blessèd Lord,
at Thy crucified feet.
By faith, for my cleansing,
I see Thy blood flow,
Now wash me, and
I shall be whiter than snow.

5. Lord Jesus, Thou seest
I patiently wait,
Come now, and within me
a new heart create;
To those who have sought Thee,
Thou never saidst “No,”
Now wash me, and
I shall be whiter than snow.

6. The blessing by faith,
I receive from above;
O glory! my soul is made
perfect in love;
My prayer has prevailed,
and this moment I know,
The blood is applied,
I am whiter than snow.

Tuyết Kia Khôn So

1. Lạy Jêsus tôi ước thân,
hồn nên thánh vẹn tuyền
Nguyền Ngài luôn luôn sống
trong lòng tôi để cầm quyền
Tiêu hủy quân thù, đập hình tượng,
quyét rác rến ngay
Lòng này xin Chúa rửa trắng
hơn tuyết ngay bữa nay.

Điệp Khúc:

Tuyết kia khôn so,
thật tuyết kia khôn tày
Lòng này xin Chúa rửa trắng
hơn tuyết ngay bữa nay.

2. Lạy Jêsus vinh hiển,
xin từ ngai ở thiên đàng
Hằng nhìn xem, bổ sức
cho đời tôi hiến vẹn toàn
Tôi quyết dâng Ngài mọi sự,
nguyện chẳng giữ mảy may
Lòng này xin Chúa rửa trắng
hơn tuyết ngay bữa nay.

3. Lạy Jêsus nhân ái,
đây điều tôi vẫn khiêm nhường
Cầu nguyện nơi chơn Đấng
đinh còn lưu vết tỏ tường
Nhơn đức tin tôi nhìn vào
dòng huyết tẩy uế đây
Lòng này xin Chúa rửa trắng
hơn tuyết ngay bữa nay.

4. Lạy Jêsus xin đoái
tôi hằng kiên nhẫn đợi chờ
Nguyền Ngài mau mau đến
cho lòng nên thánh hiện giờ
Ai khẩn xin Jêsus,
nào Ngài há có ngắn tay?
Lòng này xin Chúa rửa trắng
hơn tuyết ngay bữa nay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

228


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top