Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Dức Dấy Chúng Tôi Luôn

Thánh Ca: Dức Dấy Chúng Tôi Luôn


Tựa đề: Dức Dấy Chúng Tôi Luôn
Nguyên tác: Revive Us Again
Tựa đề: Phục Hưng Tâm Hồn
Lời: William P. Mackay, 1863
Nhạc: John J. Husband, 1815
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 220

Revive Us Again
1. We praise Thee, O God!
For the Son of Thy love,
For Jesus Who died,
And is now gone above.
Refrain:
Hallelujah! Thine the glory.
Hallelujah! Amen.
Hallelujah! Thine the glory.
Revive us again.
2. We praise Thee, O God!
For Thy Spirit of light,
Who hath shown us our Savior,
And scattered our night.
3. All glory and praise
To the Lamb that was slain,
Who hath borne all our sins,
And hath cleansed every stain.
4. All glory and praise
To the God of all grace,
Who hast brought us, and sought us,
And guided our ways.
5. Revive us again;
Fill each heart with Thy love;
May each soul be rekindled
With fire from above.

Lời Việt: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)

Dức Dấy Chúng Tôi Hoài
1. Ngợi khen Cha thiêng liêng,
Hằng yêu thương tôi vô biên,
Đành ban Jêsus chết thay,
Đã sống sau thăng thiên.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jêsus,
Ha-lê-lu-gia! Amen;
Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jêsus,
Dức dấy chúng tôi hoài.
2. Ngợi khen Cha cao sang,
Từng ban Thánh Linh chân quang,
Dạy Jêsus cho chúng tôi,
Đuổi tối tăm tiêu tan.
3. Phục hưng tâm tôi luôn,
Cầu Cha ban ơn yêu thương,
Hằng nhen tâm tôi cháy thêm,
Tỏa ngát bao thiên hương.

Lời Việt: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998)

Phục Hưng Tâm Hồn
1. Ngợi tôn Cha thiêng liêng,
Hằng yêu thương tôi vô biên,
Từng ban Jê-sus chết thay,
Đã sống sau thăng thiên.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,
Ha-lê-lu-gia! A-men. Ha-lê-lu-gia!
Kính khen Jê-sus,
Dức dấy chúng tôi hoài. A-men.
2. Ngợi tôn Cha cao sang,
Từng ban Thánh Linh chân quang,
Dạy Jê-sus cho chúng tôi,
Đuổi tối tăm tiêu tan.
3. Ngợi tôn Cha cao minh,
Về Chiên Con xưa hy sinh,
Từng mang bao gian ác tôi,
Phiếu trắng trong tâm linh.
4. Phục hưng tâm tôi luôn,
Cầu Cha ban ơn yêu thương,
Hằng nhen tâm tôi cháy thêm,
Tỏa ngát bao thiên hương.
5. Ngợi tôn Cha khoan-nhân,
Chuộc-mua tôi nên thiên-dân,
Tìm đưa tôi lên hải tân
Dẫn dắt trong linh ân.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

220


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top