Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

 

Tựa đề: Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng
Nguyên tác: Though Your Sins Be As Scarlet
Kinh Thánh: Ê-sai 1:18
Lời: Frances J. Crosby, (1880)
Nhạc: William H. Doane, (1876)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 176

Though Your Sins Be As Scarlet

1. Though your sins be as scarlet,
They shall be as white as snow;
Though your sins be as scarlet,
They shall be as white as snow;
Though they be red, yes red like crimson,
They shall be as wool.
Though your sins be as scarlet,
Though your sins be as scarlet,
They shall be as white as snow;
They shall be as white as snow.

2. Hear the voice that entreats you
Oh, return ye unto God!
Hear the voice that en-treats you
Oh, return ye unto God!
He is of great, so great compassion,
And of wondrous love;
Hear the voice that entreats you
Hear the voice that entreats you
Oh, return ye unto God!
Oh, return ye unto God!

Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

1. Ta cho ngươi lòng như huyết bạch,
Dầu ác khiên đỏ như đơn hồng;
Ta cho ngươi lòng như huyết bạch,
Dầu lỗi ngươi đỏ như thể son;
Lòng được gội trắng… như lông chiên,
Dầu xưa thắm tội khiên.
Tâm linh ngươi dường son đỏ chăng?
Sẽ phiếu trắng sạch hơn tuyết băng;
Dẫu trong ngươi tội như đơn hồng,
Ta thay nên băng tâm tinh trong.

2. Đây tin vui cần nên lắng nghe,
Thượng Đế khuyên khá mau quay về;
Đây tin vui cần nên lắng nghe,
Thượng Đế khuyên chớ nên chấp nê;
Lòng đại từ Chúa như non cao,
Tình yêu lớn dường bao!
Đây tin vui cần nên lắng tai.
Chúa bác ái gọi anh đáo lai,
Khá nghe Giê-hô-va khuyên nài,
Mau ăn năn tin ngay hôm nay.

3. Vua yêu thương truyền tha thứ anh,
Ngài ắt quên lỗi anh phạm rồi;
Vua yêu thương truyền tha thứ anh,
Mọi vi phạm xưa Ngài xóa bôi.
Nguyền nghe lời phán của Chúa Cha:
Nầy con khá nhìn ta!
Vua yêu thương truyền tha thứ ngay,
Chúa chẳng nhớ tội anh mảy may,
Ác uế anh Ngài bôi sạch ròng,
Quăng xa anh như tây xa đông.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

176


Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top