Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2017 Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-11Đầy Dẫy Ân Tứ Phục Vụ “Ta đã làm cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời chọn ai và ban điều gì để người ấy chế tác những đồ dùng trong Đền Tạm của Ngài? Tài năng và sự khôn ngoan của người phục vụ Chúa từ đâu mà có? Bạn nhận biết mình có n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top