Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17"

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2015 Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17Hiếu Kính Cha Mẹ “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Cơ Đốc nhân phải hiếu kính cha mẹ? Chúa hứa ban gì cho người có hiếu? Bạn sẽ tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ thế nào sau bài học hôm nay? Hiếu kính cha mẹ là điều răn Chúa dạy con dân Ít-ra-ên ngà ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top