Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22"

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22 Chúa Dẫn Đường “Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã dẫn dân Ngài vào xứ Ca-na-an như thế nào? Tình Chúa và tình người được thể hiện trong phân đoạn Kinh Thánh này ra sao? Chúa đang ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2017 Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22Chúa Luôn Đồng Hành “Đức Giê-hô-va đi trước dân chúng, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Trên hành trình về đất hứa, Đức Chúa Trời đã đồng hành với người Ít-ra-ên như thế nào? Những lúc con dân Chúa than phiền, oán trách, Ngài đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top