Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-14:31"

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2016 Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-14:31Yên Lặng và Chiến Thắng “Môi-se đáp cùng dân chúng rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13-14). Câu hỏi suy ngẫm: Trong hoàn cảnh bế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top