Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Xa-cha-ri 4:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2014 Xa-cha-ri 4:1-10Bởi Thần Ta “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (Xa-cha-ri 4:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-rô-ba-bên đã thất bại khi dựa vào quyền thế và năng lực như thế nào? Khải tượng Tiên tri Xa-cha-ri nhìn thấy mang ý nghĩa gì? Điều gì giúp ông Xô-rô-ba-bên hoàn tất việc xây dựng Đền Thờ Ch ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top