Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Truyền Đạo 3:9-11"

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2015 Truyền Đạo 3:9-11Sống Khôn Ngoan: Nhận Biết Sự Tốt Lành của Chúa “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dù vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Nanđề được Vua Sa-lô-môn đặt ra trong câu 9-10 là gì? Ông đã đưa ra lời giải ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top