Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Truyền Đạo 3:16-17"

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2015 Truyền Đạo 3:16-17Đau Khổ Trước Những Bất Công “Ta bèn nói trong lòng rằng: Đức Chúa Trời sẽ đoán xét người công bình và người gian ác; vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Vấn đề xã hội nào được tác giả đề cập trong câu 16? Đối diện với vấn đề này, bạn thường thắc mắc gì về Đức Chúa Trời? Vua Sa-lô-môn đã đưa ra câu trả lời nào cho vấn đề này ( ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top