Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên127:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2015 Thi Thiên127:1-3Kết Quả trong Tay Chúa “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả khẳng định quyền tể trị của Chúa thế nào trong Thi Thiên này? Có khi nào bạn bỏ rất nhiều công sức mà không thu được kết quả như mong muốn không? Bạn áp dụng bài học này ra ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top