Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 37:35-40"

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2017 Thi Thiên 37:35-40Trông Đợi Kết Quả Cuối Cùng “Nhưng sự cứu rỗi người công bình do Đức Giê-hô-va mà đến; Ngài là đồn lũy của họ trong thì gian truân” (câu 39). Câu hỏi suy ngẫm: Phần kết thúc Thi Thiên 37 vẽ ra bức tranh của hai hạng người nào? Kết quả cuối cùng của họ thế nào? Nhận biết điều này sẽ thêm sức mạnh thuộc linh cho chúng ta ra sao? Một học sinh bỏ qua những thú v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top