Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 34:4-10"

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2017 Thi Thiên 34:4-10Nương Náu Mình Nơi Chúa “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi lên ngôi, cuộc đời Vua Đa-vít trải qua những khổ nạn lớn nào? Ông viết Thi Thiên này trong hoàn cảnh nào? Qua kinh nghiệm của mình, Vua Đa-vít kêu gọi mọi người sống thế nào để được phước (câu 8)? Đâu la ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top