Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 26:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2015 Thi Thiên 26:1-12Sống Khôn Ngoan: Bước Đi trong Sự Thanh Liêm “Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm. Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không xiêu tó” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã thưa với Chúa như thế nào? Đặc điểm của người sống thanh liêm là gì? Nền tảng để sống thanh liêm là gì (câu 3)? Tại sao sống thanh liêm là khôn ngo ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top