Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 149:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2016 Thi Thiên 149:1-6Hội Chúng Thờ Phượng Chúa “Ha-lê-lu-gia! Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới! Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài” (Thi Thiên 149:1). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta thờ phượng Chúa một mình hay chỉ với gia đình mình có đủ không? Trọng tâm của sự thờ phượng là gì, vì sao? Bạn áp dụng bài học này ra sao? Thi Thiên 149 mở đầu với lời kêu gọi t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top