Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 148:7-14"

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2016 Thi Thiên 148:7-14Chúc Tụng Danh Cao Cả Vô Song “Cả thảy khá ngợi khen Danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ Danh Ngài được tôn cao cả; sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các tầng trời” (Thi Thiên 148:13). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này, trước giả tiếp tục kêu gọi các đối tượng nào chúc tụng Chúa? Tại sao (câu 13)? Bạn áp dụng bài học này như thế nào? Sau khi kêu gọ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top