Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 148:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2016 Thi Thiên 148:1-6Chúc Tụng Đấng Sáng Tạo “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men” (Rô-ma 11:36). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Thi Thiên này, trước giả kêu gọi những ai chúc tụng Đức Giê-hô-va? Lý do nào muôn vật phải chúc tụng Chúa? Bạn có cảm xúc gì khi nhìn xem muôn vật hay khi nhìn vào sự cấu tạo của cơ thể mì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top