Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 147:15-20"

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2016 Thi Thiên 147:15-20 Chúa Ban Lời Ngài “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời” (Giăng 5:24a). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả trình bày về quyền năng của Lời Chúa ra sao? Chúa truyền Lời Ngài cho Ít-ra-ên có liên hệ như thế nào đối với bạn? Nhờ đâu mà chúng ta đến được với Đấng Christ và được cứu? Trước giả tiếp t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top