Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 147:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2016 Thi Thiên 147:1-6 Chúc Tụng Đức Giê-hô-va “Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả trình bày niềm vui của con dân Chúa ra sao? Chúa đã làm điều gì cho họ? Qua bài học hôm nay, bạn tạ ơn Chúa về những ân sủng nào Chúa ban cho bạn? Trước giả Thi Th ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top