Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 145:8-13"

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2016 Thi Thiên 145:8-13Chia Sẻ Chân Lý về Chúa cho Muôn Dân “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va luôn làm gì cho muôn dân? Những điều nào chứng tỏ Đức Giê-hô-va là Chúa của muôn dân? Vua Đa-vít đã làm gì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top