Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 145:17-21"

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2016 Thi Thiên 145:17-21Hãy Kêu Cầu Chúa “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này, Vua Đa-vít chúc tụng Chúa vì lý do gì? Chúa đã làm điều gì cho người thành thật cầu khẩn Ngài? Bạn thường kêu cầu Chúa với tinh thần và thái độ như thế nào? Vua Đa-v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top