Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 145:14-16"

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2016 Thi Thiên 145:14-16Chúa Cung Ứng Nhu Cầu cho Muôn Vật “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này, Vua Đa-vít chúc tụng Chúa vì lý do gì? Những cụm từ “đúng thì” và “Chúa xòe tay ra” cho thấy Chúa đáp ứng thế nào đối với nhu cầu của chún ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top