Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 145:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2016 Thi Thiên 145:1-7Chúc Tụng Đức Chúa Trời Đời Đời “Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen Danh Chúa đến đời đời vô cùng” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít chúc tụng Chúa vì những lý do gì? Ông chúc tụng Chúa với tinh thần như thế nào? Bạn có kinh nghiệm nào về đời sống của người chúc tụng Chúa ảnh hưởng đến con cháu? Thi Thiên 145 là thi thiên cuối cùng trong sách được ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top