Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 144:12-15"

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2016 Thi Thiên 144:12-15Phước Hạnh trong Tương Lai “Phước cho dân nào được quang cảnh như vậy! Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình!” (câu 15) Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy Vua Đa-vít cầu xin những phước hạnh nào? Làm thế nào để gia đình, dân tộc bạn được phước? Bạn rút được bài học nào cho chính mình và bạn cầu nguyện điều gì cho quê hương ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top