Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 144:1-2"

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2016 Thi Thiên 144:1-2Chúc Tụng Chúa “Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình: Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi” (Thi Thiên 18:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít bày tỏ đặc ân Chúa ban cho ông như thế nào? Cụm từ “Chúa là sự nhân từ tôi” (câu 2) nói lên điều gì? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top