Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 143:7-12"

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2016 Thi Thiên 143:7-12Xin Chúa Đáp Lời Con “Đức Giê-hô-va ôi! xin mau mau đáp lời tôi!” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít cầu xin Chúa điều gì? Những lời cầu nguyện này được đặt trên căn bản nào? Còn bạn thì sao? Thi Thiên 143 từ câu 1-6 mở đầu với lời cầu nguyện của ông Đa-vít “xin Chúa nghe” lời cầu xin của ông, và kết thúc bằng lời cầu nguyện “xin Chúa đáp lời” ông (câu 7- ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top