Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 139:7-12"

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2016 Thi Thiên 139:7-12Chúa Toàn Tại “Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi” (câu 9-10). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả giải thích thuộc tính toàn tại của Chúa như thế nào? Có mối liên hệ nào giữa sự toàn tại của Chúa và bạn? Bạn học được gì qua bài học này? Sau khi Vua Đa-vít ca ngợi thuộc tính ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top