Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 139:13-18"

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2016 Thi Thiên 139:13-18Chúa Toàn Năng “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít bày tỏ về thuộc tính toàn năng của Chúa như thế nào? Có mối liên hệ nào giữa sự toàn năng của Chúa và tác giả? Bài học này giúp bạn quý trọng sự sống Chúa ban cho ra sao? Vua Đa-vít đã ca ngợi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top