Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 139:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2016 Thi Thiên 139:1-6Chúa Toàn Tri “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả trình bày thuộc tính toàn tri của Chúa như thế nào? Chúa đã thể hiện sự toàn tri của Ngài ra sao qua đời sống ông? Bạn kinh nghiệm thế nào về sự toàn tri của Chúa trong đời sống của mình? Thi Thiên 139 từ câu 1-6 là lời khẳng định của Vua Đa-vít về thuộc tính ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top