Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 138:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2016 Thi Thiên 138:1-8Cảm Tạ Chúa “Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời; Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cảm tạ Chúa về điều gì? Ông bày tỏ niềm tin nơi Chúa trong tương lai của ông ra sao? Bạn trông cậy nơi Đức Giê-hô-va trong hiện tại và tương lai đời sống bạn như thế nào? Mở đầu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top