Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 137:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2016 Thi Thiên 137:1-9Nếu Ta Quên Ngươi “Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi! Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Giê-ru-sa-lem hơn sự vui vẻ nhất của ta, nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà!” (câu 5, 6). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này được viết vào thời nào? Có thể chia làm mấy phần? Vì sao những người bị lưu đày ngồi khóc bên bờ sông Ba-by-l ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top