Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 136:1-26"

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2016 Thi Thiên 136:1-26Sự Nhân Từ Ngài Còn Đến Đời Đời “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nêu lên bốn điểm nào Đức Chúa Trời đã làm trong vũ trụ và tuyển dân Ngài? Điệp khúc “Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” nói lên điều gì? Tác giả kêu gọi điều gì trong lời mở đầu và kết luận Thi Thiên này? Lòng nhân ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top