Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 135:8-14"

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2016 Thi Thiên 135:8-14Quyền Tể Trị của Chúa trong Lịch Sử “Vì Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét dân sự Ngài, và đổi ý về việc những kẻ tôi tớ Ngài” (câu 14 BTT). “Vì Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực dân Ngài, và thương xót các đầy tớ Ngài” (câu 14 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nhắc lại những biến cố lịch sử nào của người Ít-ra-ên để cho thấy quyền tể trị của Chúa trên dòng lịch sử dân Ngài? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top