Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 135:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2016 Thi Thiên 135:1-4Lý Do Chúc Tụng Chúa “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện; Khá hát ngợi khen Danh Ngài, vì ấy là vui” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nêu những lý do nào để chúc tụng Chúa (câu 1-4)? Chúng ta chúc tụng Chúa như thế nào trong khi thờ phượng và trong nếp sống hàng ngày? Thi Thiên 135 mở đầu và kết thúc bằng từ Ha-lê-lu-gia có nghĩa là hãy ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top