Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 134:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2016 Thi Thiên 134:1-3Cuộc Đời Chúc Tụng Chúa “Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, và ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả kêu gọi ai hãy đưa tay hướng về nơi thánh mà chúc tụng Đức Giê-hô-va? Câu 3 cho biết nguồn của phước hạnh từ đâu và được ban cho những ai? Ngày nay chúng ta cần chúc tụng Chúa khi nào? Thi Thiên 120 đến 134 có tựa là “Bài ca đi lên từng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top