Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 128:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2017 Thi Thiên 128:1-6Ai Sẽ Được Phước? “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 128 cho biết ai là người được phước? Thế nào là người kính sợ Chúa? Người kính sợ Chúa được phước hạnh nào? Bạn quyết định hứa nguyện với Chúa điều gì trong những ngày đầu năm Âm lịch? Ai là người sẽ được phước? Thi Thiên 128:1, 4 đều k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2016 Thi Thiên 128:1-6Được Phước và May Mắn “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài! Vì người sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn” (câu 1, 2). Câu hỏi suy ngẫm: Con dân Chúa mong được phước khác với cách cầu phước của người đời như thế nào? Điều kiện để được Chúa ban phước là gì? Người được phước nhận được những kết quả nào? Trong năm q ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2015 Thi Thiên 128:1-6 Người Được Phước “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người nhận được phước của Chúa? Người được phước sẽ hưởng được những gì? Bạn có kinh nghiệm nào về đời sống của người được phước từ Chúa? Thi Thiên 128 khẳng định phước hạnh sẽ đến với những ai kính sợ Đức Giê-hô-va và đi trong đường lối Ng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top