Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 125:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2015 Thi Thiên 125:1-5Chúa Bảo Hộ Dân Ngài “Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động, hằng còn đến đời đời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va bảo hộ những người nào? Những người đi theo đường cong quẹo thì sao? Người được Chúa bảo hộ nhận được gì? Bạn được khích lệ gì qua bài học hôm nay? Trong Thi Thiên 125, người Ít-ra-ên cùng nhau tôn cao ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top