Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 124:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2015 Thi Thiên 124:1-8Cảm Tạ Chúa Vì Được Ngài Giải Cứu “Sự tiếp trợ chúng ta ở trong Danh Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này cho thấy thế lực của người chống Chúa ra sao? Chúa giải cứu con dân Chúa như thế nào? Bạn có những trải nghiệm nào về sự giải cứu của Chúa cho chính mình? Điều gì giúp bạn vượt qua những thử thách khó kh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top