Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 122:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2015 Thi Thiên 122:1-8Sự Thờ Phượng Chúa “Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy, tùy theo thường lệ truyền cho Ít-ra-ên” (câu 4 BTT). “Các bộ tộc của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy theo mệnh lệnh được ban cho dân Ít-ra-ên, để cảm tạ danh của Đức Giê-hô-va” (câu 4BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả mô tả tinh thần của người đi thờ phượng ra sao? Trọng tâm của sự thờ phượng là gì? Qua t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top