Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:9-11"

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2016 Thi Thiên 119:9-11Trong Sạch “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa” (Thi Thiên 119:9). Câu hỏi suy ngẫm: Theo ý nghĩa thông thường, “trong sạch” là gì?Trong sạch quan trọng ra sao trong đời sống hằng ngày?Trong sạch theo ý nghĩa thuộc linh là gì?Làm sao chúng ta có thể được trong sạch theo ý nghĩa này? Trong sạch là thuần ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top