Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:89-96"

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2015 Thi Thiên 119:89-96Lời Chúa Vững Lập Đời Đời “Lạy Đức Giê-hô-va, Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời” (câu 89). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả bày tỏ về Lời Chúa ra sao? Lời Chúa đem lại ích lợi gì cho đời sống của ông? Bạn học được gì qua đời sống của tác giả? Mở đầu khổ thơ này, tác giả ca ngợi Chúa vì Lời Chúa hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi (câu 89 ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top