Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:57-64"

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2015 Thi Thiên 119:57-64Nguyên Tắc Chọn Bạn Hữu “Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa, và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa”(câu 63). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nói lên mối tương quan giữa ông với Chúa và Lời Chúa như thế nào? Câu 63 cho biết tác giả chọn bạn hữu theo nguyên tắc nào? Tại sao tác giả chỉ làm bạn với những người như vậy? Nguyên tắc chọn bạn hữu của bạn là g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top