Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:49-56"

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2015 Thi Thiên 119:49-56Bí Quyết Hưởng Phước Lành “Phần tôi đã được, là vì tôi có gìn giữ các giềng mối Chúa” (câu 56 Bản Truyền Thống). “Con được hưởng phước lành. Vì con vâng giữ các kỷ cương của Chúa” (câu 56 Bản Truyền Thống Hiệu Đính). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nêu lên những khó khăn nào ông gặp phải trong cuộc sống khi ông vâng giữ Luật Pháp Chúa? Ông đã đã đối phó với những ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top