Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:49-52"

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2017 Thi Thiên 119:49-52Lời Chúa Truyền Sức Sống “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn” (câu 50). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy trước giả đã trải qua hoàn cảnh nào? Ông nhận ra Lời Chúa giúp ông ra sao? Nhờ đâu ông đứng vững trước những người kiêu ngạo nhạo báng ông? Lời Chúa giúp gì cho bạn trong cuộc sống hằng ng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top