Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:17-24"

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2015 Thi Thiên 119:17-24Các Mưu Sĩ trong Cuộc Đời “Các chứng cớ Chúa là sự hỉ lạc tôi, tức là những mưu sĩ tôi” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Qua phân đoạn Kinh Thánh này, bạn hình dung tác giả đang ở trong những hoàn cảnh nào? Tác giả đã làm gì khi đối diện với những hoàn cảnh đó? Ai là mưu sĩ của bạn trong những lúc khó khăn của cuộc đời? Câu 17 cho thấy tác giả đối diện với c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top