Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:145-152"

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2015 Thi Thiên 119:145-152Cầu Nguyện Thiết Tha “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Câu hỏi suy ngẫm: Qua phân đoạn Kinh Thánh này tác giả bày tỏ về Chúa như thế nào? Ông cầu nguyện như thế nào? Bạn đã nhận được bài học nào qua sự cầu nguyện của ông? Người đời cũng cầu nguyện, nhưng họ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top