Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:129-136"

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2015 Thi Thiên 119:129-136Phước Hạnh Tuôn Tràn “Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi Thiên 23:6). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cho chúng ta ba bí quyết nào để nhận được phước? Vì sao tác giả khóc (câu 136)? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học hôm nay? Con người thường cầu mong và chúc cho nhau “được phước” ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top